تبلیغات
فروشگاه، اخبار، مطالب مفید، جك، طنز، دانلود - کنتور های دیجیتالی وارزیابی فنی واقتصادی قرائت خودکار کنتورها/اورجینال
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

فروشگاه، اخبار، مطالب مفید، جك، طنز، دانلود
 

به وبلاگ من خوش آمدید
 

کنتور های دیجیتالی وارزیابی فنی واقتصادی قرائت خودکار کنتورها/اورجینال
فصل اول : مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه کلی

1-2 اهداف پروژه

1-3 روند ارائه مطالبفصل دوم: کنتورهای آنالوگ ، معایب و مشکلات آن

2-1 روش اندازه گیری توان توسط کنتور آنالوگ

2-2 تاثیر هارمونیکها بر اندازه گیری کنتور آنالوگ

2-3 بررسی اقتصادی و زیان مالی ناشی از خطای کنتور آنالوگ

2-4 معایب کنتورهای آنالوگ

2-5 نتیجه فصلفصل سوم: کنتورهای دیجیتال و مزایای آن

3-1 تعریف کنتور دیجیتال

3-2 تکنولوژی AMR در کنتورهای دیجیتال

3-3 کنتورهای دیجیتال هوشمند AMR

3-4 منافع و مزایای کنتورهای دیجیتال و هوشمند

3-5 استاندارد های کنتورهای دیجیتال هوشمند

3-6 بازار تولید کنتورهای دیجیتال هوشمند

3-7 ساختار و اجزای کنتورهای دیجیتال

3-8 انواع کنتورهای دیجیتال

3-8-1 کنتورهای دیجیتال تک فاز

3-8-2 کنتورهای دیجیتال سه فاز

3-8-2-1 مدل CT

3-8-2-2 مدل DC

3-9 حفاظت از کنتورهای دیجیتال

3-10 تاثیر محیط های هارمونیکی بر عملکرد کنتورهای دیجیتال و آنالوگ

3-11 بررسی اثر تداخل الکترومغناطیسی برکنتورهای دیجیتالفصل چهارم: ارزیابی روشهای رایج قرائت کنتور دیجیتال و مزایای آن

4-1 مقدمه

4-2 روشهای مختلف قرائت کنتور های دیجیتال و آنالوگ

4-2-1روشهای با مراجعه به کنتور

4-2-1-1 روش سنتی

4-2-1-2 روش ترمینال دستی

4-2-1-3 ترمینال دستی و ارتباط نوری با کنتور

4-2-2 روشهای بدون مراجعه به کنتور

4-2-2-1 ترمینال سیار رادیویی و کامپیوتر با واحد رادیویی در خودرو سیار

4-2-2-2 قرائت خودکار متمرکز

4-2-2-3 کارتهای اعتباری

4-2-2-4 روش تماس تلفنی مشترکین

4-2-2-5 استفاده از خطوط تلفن

4-2-2-6 ترمینال ثابت و ارتباط رادیویی

4-2-2-7 روش استفاده از خطوط توزیع برق شهر

4-3 ارزیابی روشهای مختلف قرائت کنتور

4-4 مزایای سیستمهای خودکار قرائت کنتور های دیجیتال

4-5 تبادل داده‌های قرائت رادیویی کنتوردیجیتال با استفاده از پروتکل IEC 1107

4-5-1 مشخصات کلی پروتکل

4-5-2 واحد اولیه

4-5- 3 فرمانهای خارجی پروتکل

4-5-4 واحد ثانویه و خواندن اطلاعات کنتور دیجیتال

4-5-5 طراحی و پیاده سازی لایه های OSI

4-6 جمع کنندة توان کنتورهای دیجیتالفصل پنجم: ارزیابی اقتصادی کاربرد کنتورهای دیجیتال و سود ناشی از قرائت خودکارآن

5-1 تعریف سیستمهای قرائت خودکار

5-2 بررسی هزینه راه اندازی سیستمهای قرائت خودکار کنتور دیجیتال

5-3 مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتور دیجیتال

5-4 کاهش دوره بازگشت هزینه

5-5 کاهش تلفات غیر فنی و سود ناشی از آن

5-6 سود ناشی از کاهش هزینه های قرائت

5-7 سود ناشی از اضافه کردن قابلیت قطع و وصل

5-8 خسارت ناشی از بیکار شدن نیروی انسانی

5-9 سود ناشی از مدیریت بار

5-10هزینه های راه اندازی قرائت خودکار کنتورهای دیجیتال

5-11 محاسبه سود سالانه راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای دیجیتال

5-12 تحلیل نتایج حاصل از مدل اقتصادی

5-13 آنالیز حساسیت پارامترهای مدل اقتصادی راه اندازی قرائت خودکار کنتور

5-14 نتیجه فصلنتیجه گیری و پیشنهادات

ضمیمه

مراجعاهداف پروژه

تعیین زیانهای مالی ناشی از کنتورهای آنالوگ

بررسی مزیت های کنتورهای دیجیتال نسبت به کنتورهای آنالوگ

محاسبه سود ناشی از کنتورهای دیجیتال

ارائه روشهای مناسب برای قرائت کنتور های دیجیتال

ارزیابی فنی اقتصادی کاربرد کنتورهای دیجیتال

محاسبه و تعیین نقش کنتورهای دیجیتال در کاهش تلفات شبکه

محاسبه و تعیین هزینه های راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای دیجیتالروند ارائه مطالب

روند ارائه مطالب در این پروژه به شرح زیر است

در فصل اول مقدمه ای بر کنتورهای آنالوگ و دیجیتال ارائه شده است.

در فصل دوم کنتورهای آنالوگ و دیسکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل ابتدا ساختار داخلی و اجزای کنتورهای آنالوگ بررسی شده است. در ادامه فصل نحوه اندازه گیری توان و انرژی الکتریکی مصرف کننده با کنتورهای آنالوگ بیان شده است. در بخش بعدی فصل دوم نتایج آزمایشهای صورت گرفته در مورد خطای کنتورهای آنالوگ آورده شده است و در ادامه با توجه به نتایج حاصل از این آزمایشات با بارهای مختلف ، ارزیابی اقتصادی و زیان مالی ناشی از خطای کنتورهای آنالوگ ارائه شده است که این زیان مالی بیشتر متوجه شرکت های توزیع برق می باشد. در ادامه فصل معایب کنتورهای آنالوگ ارائه شده است و در انتها، نتیجه گیری فصل ارائه شده است که این نتیجه گیری در حقیقت لزوم استفاده از کنتورهای دیجیتال را بیان می کند.

در فصل سوم کنتورهای دیجیتال بررسی می شود.در ابتدا فصل مفاهیم و تعاریف ارائه شده است. در ادامه کنتورهای هوشمند دیجیتال و سیستمهای هوشمند قرائت کنتورهای دیجیتال آورده شده است. در بخش بعدی این فصل مزایای فنی و اقتصادی و منافع مالی ناشی از کاربرد کنتورهای دیجیتال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه استاندارد های کنتورهای دیجیتال بیان شده است. در قسمت بعدی بازار تولید کنتورهای دیجیتال ارائه شده است. بخشهای بعدی این فصل اختصاص به بررسی ساختار داخلی و اجزای کنتورهای دیجیتال و همچنین انواع کنتورهای دیجیتال دارد.

فصل چهارم به بررسی و ارزیابی روشهای رایج قرائت کنتورهای دیجیتال و مزایای آن اختصاص دارد. در این فصل انواع روشهای مختلف قرائت کنتورهای دیجیتال بررسی شده و مزایا و معایب هر یک بررسی شده است.

در فصل پنجم ارزیابی اقتصادی کنتورهای دیجیتال و منافع اقتصادی و مالی ناشی از کاربرد کنتورهای دیجیتال و سود ناشی از قرائت خودکار آن ارائه شده است.در ابتدای فصل هزینه راه اندازی سیستمهای قرائت خودکار کنتور دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه فصل مدل اقتصادی راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتور دیجیتال آورده شده است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سود ناشی از کاهش دوره بازگشت هزینه ها در سال اول و سالهای بعدی نصب و بهره برداری کنتورهای دیجیتال در بخش بعدی ارائه شده است. بررسی کاهش تلفات غیر فنی و سود ناشی از آن و مباحث اقتصادی سیستم های قرائت خودکار در ادامه فصل بیان شده است. در بخشهای بعدی این فصل سود ناشی از کاهش هزینه های قرائت ، محاسبه سود سالانه راه اندازی سیستم قرائت خودکار کنتورهای دیجیتال ، تحلیل نتایج حاصل از مدل اقتصادی ، آنالیز حساسیت پارامترهای مدل اقتصادی راه اندازی قرائت خودکار کنتور ، ارائه شده است. در انتهای فصل نیز یک نتیجه کلی از فصل ارائه شده است.

در بخشهای بعدی این پروژه نتیجه گیری و پیشنهادات ، منابع و مراجع و ضمایم و ... ارائه شده است.

ش م:909987644


قیمت: 50,000 تومان


خرید کنتور های دیجیتالی وارزیابی فنی واقتصادی قرائت خودکار کنتورها/اورجینال

طبقه بندی: پروژه های دانشگاهی، 
برچسب ها: کنتور های دیجیتالی، كنتور دیجیتال، كنتور،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ